Usługi Integracji Społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
 USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Józefów uzyskała dotację w wysokości 380 614 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJˇCY

Burmistrz Gminy Józefów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  dnia 10.06.2008 r. w Miejskim Domu Kultury w Józefowie w sali kameralnej o godzinie 1000

3. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie, w zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665), w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMóWIENIA

Usługa nr.1

Prowadzenie ogólnodostępnej Świetlicy Środowiskowej w Józefowie dla minimum 25 dzieci i młodzieży oraz w wyznaczonych godzinach dla minimum 15 osób dorosłych.

Zamawiający wymaga od usługodawcy:


Zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego dla minimum 25 dzieci i młodzieży oraz w wyznaczonych godzinach dla 15 osób starszych:
 • Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Organizowanie konkursów
 • Nauka korzystania z komputera i internetu oraz różnych programów komputerowych
 • Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie opieką w pierwszej kolejności dzieci i młodzieży z nich się wywodzących
 • Organizowanie 2 wycieczek edukacyjnych dla minimum 30 dzieci.
 • Organizowanie imprez okolicznościowych tj. „dzień jesieni", Andrzejki,  Wigilia.
 • Zorganizowanie pikniku rodzinnego
 • Organizacja dyskotek
 • Zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne

Warunki realizacji zadania:

 • Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 100m2 wraz z posiadanym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć lub wyposażeniem planowanym do zakupu w ramach składanego projektu oraz 1 toaletą przystosowana dla uczestników niepełnosprawnych i 1 toaletą przeznaczoną dla personelu.
 • Zatrudnienie pracowników w tym minimum jedna osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym i jedna osoba z wykształceniem fizjoterapeutycznym.
 • Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się prowadzenie zajęć od godz. 900.
 • Na realizację zadania przeznacza się kwotę max 30 000 zł.
 • Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
 • Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie średni miesięczny koszt funkcjonowania świetlicy.


Usługa nr 2

Prowadzenie ogólnodostępnej Świetlicy Środowiskowej w Józefowie dla minimum 15 dzieci i młodzieży oraz 25 osób starszych oraz rodzin z terenu gminy Józefów.

Zamawiający wymaga od usługodawcy:


Zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla minimum 15 dzieci i młodzieży oraz 25 osobom starszym:
 • Organizowanie czasu wolnego społeczności lokalnej
 • Gry i zabawy dzieci i młodzieży
 • Ćwiczenia usprawniające dzieci i młodzieży
 • Zajęcia aerobikowe dla pań
 • Organizowanie zajęć ruchowych dla osób starszych
 • Organizowanie konkursów
 • Organizowanie rajdów pieszych lub rowerowych
 • Wieczorki integracyjne
 • Organizacja wycieczki integracyjno - krajoznawczej dla 30 osób

Warunki realizacji zadania:

 • Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 200m2 wraz z posiadanym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć lub wyposażeniem planowanym do zakupu w ramach składanego projektu oraz 1 toaletą i prysznicem dla uczestników i 1 toaletą przeznaczona dla personelu.
 • Zatrudnienie pracowników w tym minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych.
 • Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się prowadzenie zajęć od godz. 9:00.
 • Na realizację zadania przeznacza się kwotę max. 20 000 zł.
 • Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
 • Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie średni miesięczny koszt funkcjonowania świetlicy.


Usługa nr. 3

Utworzenie i prowadzenie Lokalnego Klubu dla dzieci i młodzieży z ogólnie dostępną kawiarenką internetową w Stanisławowie oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w których będzie brało udział 35 uczestników:

Zamawiający wymaga od usługodawcy:

Zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla minimum 25 dzieci i młodzieży oraz dla 10 osób starszych:
 • Dostęp do kawiarenki internetowej przez 6 godz. dziennie
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • Pomoc i mobilizacja do nauki
 • Organizowanie wypoczynku w czasie wolnym od nauki
 • Organizacja konkursów
 • Spotkania integracyjne międzypokoleniowe
 • Nauka korzystania z komputera i internetu
 • Organizowanie wycieczki dla około 40 uczestników
 • Organizowanie imprez okolicznościowych tj. andrzejki, wigilia itp.
 • Zorganizowanie pikniku rodzinnego

Warunki realizacji zadania:

 • Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 70m2 wraz z posiadanym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć lub wyposażeniem planowanym do zakupu w ramach składanego projektu oraz 1 toaletą.
 • Zatrudnienie pracowników w tym minimum jedna osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym.
 • Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w dni wolne od nauki szkolnej dopuszcza się prowadzenie zajęć od godz. 900.
 • Na realizację zadania przeznacza się kwotę 25 000 zł.
 • Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
 • Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie średni miesięczny koszt funkcjonowania świetlicy.


Usługa nr. 4

Utworzenie Świetlicy Rodzinnej dla 25 dzieci i młodzieży z bezpiecznym placem zabaw w Długim Kącie:

Zamawiający wymaga od usługodawcy:


Zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego dla minimum 25 dzieci i młodzieży a w wyznaczonych godzinach dla 15 rodzin.
 • Utworzenie placu zabaw dla dzieci
 • Zajęcia w świetlicy dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja festynu dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • Wykopki, opowieści przy ognisku dla społeczności lokalnej
 • Konkurs na „ jesienny bukiet"
 • Zorganizowanie Andrzejek dla społeczności lokalnej
 • Zorganizowanie Wigilii dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej

Warunki realizacji zadania:

1. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 40m2 wraz z toaletą:
 • wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć
 • wyposażeniem planowanym do zakupu w ramach składanego projektu
2. Zatrudnienie pracowników w tym minimum jedna osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym.
3. Zajęcia w świetlicy winny zachować ciągłość i systematyczność w trakcie trwania projektu
4. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 15 000,
5. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
6. Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie średni miesięczny koszt funkcjonowania świetlicy.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno - finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.


Usługa nr.5

Prowadzenie Centrum Usług Doradczych dla rodzin dysfunkcyjnych niezaradnych życiowo obejmujące poradnictwo rodzinne w zakresie psychologicznym i prawnym dla minimum 25 osób.

Zamawiający wymaga od usługodawcy:

Zapewnienia różnych form pomocy dla minimum 25 osób znajdujących się w trudnej sytuacji:
 • Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla rodzin z terenu gminy Józefów zwracających się z problemami związanymi z pozyskiwaniem świadczeń lub porad w ZUS, KRUS, MOPS, PFRON, PCPR itp.
 • Udzielanie porad psychologicznych
 • Udzielanie porad prawnych
 • Pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych
 • Udzielanie wsparcia terapeutycznego

Warunki realizacji zadania:

1. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 50m2 wraz z toaletą:
 • posiadanie niezbędnego wyposażenia do prowadzenia porad w tym komputer z dostępem do internetu,
 • zakup planowanego wyposażenia do w ramach składanego projektu.
2. Zatrudnienie psychologa (porady 2 razy w miesiącu).
3. Zatrudnienie prawnika ( w zależności od potrzeb).
4. Zatrudnienie doradcy rodzinnego.
5. Na realizację zadania przeznacza się kwotę max 15 000 zł.
6. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
7. Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie średni miesięczny koszt funkcjonowania centrum.


Usługa nr.6

Utworzenie i prowadzenie „Gminnego Klubu Aktywizacji Osób Starszych" dla 25 uczestników.

Zamawiający wymaga od usługodawcy:

Zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla minimum 25 osób starszych.
 • Rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych
 • Zajęcia kulinarne
 • Spotkania integracyjne przy herbacie i muzyce
 • Pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Pomoc terapeutyczna

Warunki realizacji zadania:

1. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej minimum 50m2 wraz z toaletą:
 • posiadanie niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć w klubie
 • zakup planowanego wyposażenia  w ramach składanego projektu
2. Zatrudnienie na ¼ etatu opiekuna klubu lub umowa zlecenie.
3. Na realizację zadania przeznacza się kwotę max 10 000 zł.
4. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
5. Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie średni miesięczny koszt funkcjonowania klubu.


Usługa nr. 7

Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych przez organizacje świadczące usługi w ramach Programu Integracji Społecznej

Zadania:

 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez świadczenia usług w ramach Programu Integracji Społecznej
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez ich zatrudnianie przez organizacje świadczące usługi w ramach Programu Integracji Społecznej
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zależności do świadczonych usług (etat lub jego część)
 • Refundacja części wynagrodzeń oraz składek do ZUS nierefundowanych przez PFRON oraz kosztów badań lekarskich i szkoleń BHP.

 • Podstawą płatności będzie średni miesięczny koszt niezbędnego dofinansowania do zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w zależności od stopnia niepełnosprawności.
 • Na realizację zadania przeznacza się kwotę max 11 000 zł.
 • Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.


5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jest i im podległe jednostki organizacyjne


6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

1. W odniesieniu do usługi nr.1 (pkt. 4.1)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie. pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej z wymaganym wyposażeniem.
 • Wykaz osób, z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, mających prowadzić oferowane zajęcia.
 • Program i harmonogram realizowanych zajęć.

2. W odniesieniu do usługi nr.2 (pkt. 4.2)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej z wymaganym wyposażeniem.
 • Wykaz osób, z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, mających prowadzić oferowane zajęcia.
 • Program i harmonogram realizowanych zajęć.

3. W odniesieniu do usługi nr.3 (pkt. 4.3)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie pedagogiczne do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej z wymaganym wyposażeniem.
 • Wykaz osób, z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, mających prowadzić oferowane zajęcia.
 • Program i harmonogram realizowanych zajęć.

4. W odniesieniu do usługi nr.4 (pkt. 4.4)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej z wymaganym wyposażeniem.
 • Wykaz osób, z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, mających prowadzić oferowane zajęcia.
 • Program i harmonogram realizowanych zajęć.

5. W odniesieniu do usługi nr.5 (pkt. 4.5)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej z wymaganym wyposażeniem.
 • Wykaz osób, z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, mających prowadzić oferowane zajęcia.

6.W odniesieniu do usługi nr.6 (pkt. 4.6)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej z wymaganym wyposażeniem.
 • Wykaz osób, z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, mających prowadzić oferowane zajęcia.
 • Program i harmonogram realizowanych zajęć.

7. W odniesieniu do usługi nr.7 (pkt. 4.7)
 • Zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.
 • Posiadanie bazy lokalowej do realizacji działań.
 • Wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie do realizacji planowanych działań.
 • Przedstawienie szczegółowego programu realizowanych zajęć (harmonogram).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 • Oświadczenie o zatrudnieniu os. niepełnosprawnej.


7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miejskiego w Józefowie w terminie do 30.06. 2008 r. do godz.1500
b) Oferta winna być ważna, przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta konkursowa Programu Integracji Społecznej" ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona następnego dnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Józefowie oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.


8. KONTAKT Z ZAMAWIAJˇCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Grzegorzem Surmaczem pod numerem telefonu (84) 6878133 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


9. ZAŁˇCZNIKI

b_16_16_16777215_00_images_M_images_word.jpgFormularz Oferty

b_16_16_16777215_00_images_M_images_word.jpgWzór Umowy