Miesięcznik, Pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Józefowskiej w Józefowie.
Wydawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Józefowskiej
Skład redakcji : Andrzej Lefanowicz (red. naczelny), Małgorzata Rabiega, Ryszard Ostasz

Współpracownicy : Wiesław Pasierbiewicz, Piotr Kamieński
Adres redakcji : ul. Krótka 9. 23 - 460 Józefów, tel. (084) 68 78 122 (MOK)

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła.

b_458_523_16777215_00_images_zdjecia-podstrony-jozefow-roztocze_wiadomosci-jozefowskie.jpg