Projekt budowy kanalizacjiMieszkańcy Józefowa mogą być zadowoleni, gdyż projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. w ramach konkursu RPLU.06.04.00-06-0078/15-00  Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa dobiega końca.

  • Wartość projektu - 6 937 697,10 zł
  • Koszty kwalifikowane - 3 888 911,15 zł
  • Wartość dofinansowania - 3 305 574,47 zł

Projekt budowy kanalizacjiW ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Józefowie podwajając jej przepustowość, wybudowano linię do produkcji granulatu oraz wprowadzono szereg rozwiązań optymalizujących proces oczyszczania, a także utworzono i wdrożono Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Inwestycja realizowana była w dwu etapach w terminie od kwietnia do listopada 2017 roku. Całkowity koszt tego zadania to 4 735 500,00 zł. Ponadto dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w Józefowie oraz skanalizowano miejscowość Borowina, ta inwestycja również realizowana była w dwu etapach w terminie od lutego do listopada 2017 roku. Całkowity koszt tego zadania to - 2 089 037,10 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności systemu kanalizacji i poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Józefów oraz poprawę i ochronę stanu środowiska naturalnego. Planowane efekty jakie zakłada inwestor to zwiększenie odsetku ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji z 24,7% do 40,7% ludności gminy jak również poprawa świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie usług.

Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji
Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji
Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji
Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji Projekt budowy kanalizacji
Projekt budowy kanalizacji