Projekt Eco energia w Gminie Józefów

MIESZKAŃCY GMINY JóZEFóW

Projekt "Eco energia w Gminie Józefów" został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Burmistrz Józefowa zaprasza do podpisywania umów dotyczących udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych. (Umowa użyczenia i umowa ustalająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe).

Pierwszeństwo przy podpisywaniu umów na zakup i instalację kolektorów słonecznych będą miały osoby, które złożyły w 2012 r. stosowne deklaracje i ankiety udziału w projekcie.

Osoby chętne do udziału w projekcie, które dotychczas nie dostarczyły deklaracji i ankiety mogą wypełnić stosowne dokumenty, co będzie podstawą do wpisania ich na listę rezerwową.

Rzeczowa realizacja projektu tj. montaż zestawów solarnych u mieszkańców realizowany będzie w 2014 r. po wyłonieniu wykonawcy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Instalacja solarna będzie przez 5 lat (od dnia zakończenia realizacji projektu) stanowić własność Gminy Józefów użyczoną właścicielowi (użytkownikowi) posesji. Po pięciu latach instalacja solarna zostanie przekazana właścicielowi budynku.

Szacunkowy koszt instalacji na jednej posesji wyniesie do 10.000,00 PLN.

Wkład mieszkańców został określony w wysokości do 15% uśrednionego kosztu kwalifikowanego (koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej) przypadającej na jeden budynek prywatny objęty projektem i zróżnicowana jest w zależności od zastosowanego układu instalacyjnego (pojemności zasobnika i ilości kolektorów).

Planowany udział mieszkańców zamknie się w kwotach od 1700 (instalacja z 2 kolektorami) do 2000 zł (instalacja z 5 kolektorami). Przewiduje się możliwość zmniejszenia kosztów udziału mieszkańców w projekcie, jeżeli Gmina Józefów uzyska w wyniku przetargu niższy od zakładanego koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych (zmiana taka zostanie podana do publicznej wiadomości).

Kwoty wymagane udziałem własnym mieszkańców wnoszone będą na rachunek Gminy Józefów w okresie od 2 do 31 stycznia 2014 r. tj. przed dniem rozpoczęcia prac instalacyjnych na terenie posesji.

Do podpisania umów potrzebne będą:

  • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będą montowane kolektory (tj. aktualny wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, umowa najmu/dzierżawy/użyczenia, itp.)

Umowy można podpisać w Urzędzie Miejskim w Józefowie do 26 lipca 2013 roku. Wzór umów dostępny jest na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Kościuszki 37 w Józefowie oraz na stronie internetowej: www.ejozefow.pl

Załączniki: