Treść ogłoszenia:


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

PrzetargZałącznik nr 4a - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 4b - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 5a - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 5b - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 6 - Wykaz robót.

PrzetargZałącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.

PrzetargZałącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

PrzetargZałącznik nr 9 - Opis techniczny 1 i 2 część zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 10 - STWiORB.

PrzetargZałącznik nr 11a - Przedmiar robót dla 1 części zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 11b - Przedmiar robót dla 2 części zamówienia.


Wynik postępowania: