Treść ogłoszenia:


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 4a - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 4b - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 5a - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 5b - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 6 - Wykaz robót.

PrzetargZałącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.

PrzetargZałącznik nr 8a - Projekt budowlany część 1 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 8b - Projekt budowlany część 2 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 9a - STWiORB część 1 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 9b - STWiORB część 2 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 10a - Przedmiar robót część 1 zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 10b - Przedmiar robót część 2 zamówienia.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 


Wynik postępowania: