b_200_0_16777215_00_images_skarbnik_mg.jpg

Małgorzata Giełczyk

Ul. Kościuszki 37,
23-460 Józefów
tel. (84) 687-81-33 wew. 41
fax (84) 687-81-33

Zakres obowiązków:
Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Józefowie, nadanego Zarządzeniem Burmistrza nr 21/06 w dniu 25 maja 2006 roku, Skarbnik ma mastępujący zakres obowiązków:
prowadzenie rachunkowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności :
1) dokonywanie sprawozdania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy,
c) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
2) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości w sposób umożliwiający:
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu gminy oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
3) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,
4) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji Gminy,
c) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
d) przestrzeganiu zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
e) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
5) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy,
6) wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
7) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot kontroli,
8) kierowanie pracą podległych pracowników wydziału,
9) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
10) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
11) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
12) współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.