Dla myśliwych


Zwarty kompleks leśny Puszczy Solskiej stanowi ostoję jelenia, sarny, dzika, łosia, zająca, lisa, jenota. Puszcza Solska to doskonały teren łowiecki. Na terenie Nadleśnictwa Józefów znajduje 10 obwodów łowieckich.

Na terenie Józefowa od 50 lat działa Koło Łowieckie "Rogacz". Oto jego historia przedstawiona przez P. Waldemara Żelazko, Prezesa Koła, na jubileuszowym spotkaniu, które odbyło się 15.02.2003 roku. (tekst z Miesięcznika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Józefowskiej - "Wiadomości Józefowskie", nr 10/2 z 06.04.2003 r.)

Wspominając minione lata...

Początki zorganizowanego łowiectwa na naszym terenie to rok 1945. W tym czasie wstępują do Powiatowego Towarzystwa w Biłgoraju pierwsi myśliwi z naszego terenu. Taka sytuacja trwa do roku 1953, kiedy to wszedł w życie nowy statut PZŁ. Nastąpiły zmiany organizacyjne, Tymczasowa Rada Łowiecka w Lublinie rozwiązuje PTŁ w Biłgoraju. Członkowie rozwiązanego towarzystwa tworzą cztery koła, między innymi KŁ nr 28 "Rogacz" w Józefowie. Dnia 28 czerwca 1953 roku odbyło się w siedzibie nadleśnictwa w Józefowie pierwsze zebranie organizacyjne koła. Zebranie to odbyło się z udziałem czternastu członków założycieli, byli to: Kazimierz Gottman, Gustaw Krzaczek, Stanisław Momot, Władysław Kolaszyński, Andrzej Małek, Franciszek Rataj, Jan Szymański, Piotr Kozak, Jan Koman, Józef Padjasek, Jan Połuch, Józef Buczko, Franciszek Syty, Józef Kolaszyński. Założycielami koła byli myśliwi z terenu Józefowa i okolic, przeważnie leśnicy i rolnicy. Uwzględniając ówczesne trudne warunki musieli być wielkimi pasjonatami i entuzjastami łowiectwa. Choć dla większości z nich knieja szumi nad ich mogiłami, to członkowie naszego koła wiernie kontynuują i pielęgnują ich pasję łowiecką i pracowitość. Podczas zebrania założycielskiego wybrano pierwszy zarząd koła w składzie: Kazimierz Gottman - prezes, Gustaw Krzaczek-łowczy, Stanisław Momot sekretarz, Władysław Kolaszyński skarbnik. Podjęto też uchwałę o przystąpieniu koła do Polskiego Związku Łowieckiego. Rok później następuje podział kraju na obwody łowieckie; nasze koło w październiku 1954 roku zawiera umowę na dzierżawę dwóch obwodów nr 316 i 321 o łącznej powierzchni 10967 ha. Na terenie dzierżawionych obwodów występują zające, lisy, kuropatwy, dzikie kaczki. W tym samym roku koło otrzymuje z WRŁ pieczęć bez nazwy koła "Rogacz", w związku z tym zaniechano używania tej nazwy.

Rok 1958. 20 kwietnia tego roku przeprowadzono weryfikację członków PZŁ, w wyniku której część członków zmuszona była odejść z koła (o przyczynach i kryteriach weryfikacji kroniki koła milczą; znając jednak czasy, w których została ona przeprowadzona, możemy się ich tylko domyślać). W roku 1959 koło nasze rezygnuje na rzecz nowopowstałego koła w Tarnogrodzie z dzierżawy obwodu nr 321, czyniąc jednocześnie staranie o wydzierżawienie obwodu bliżej Józefowa. Realizacja tego zamierzenia została dokonana dopiero w roku 1965, kiedy to koło zawarło umowę dzierżawną na obwód nr 331. Jest to obwód polno-leśny o powierzchni 5880 ha, położony wokół Józefowa, na terenie którego występują: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające. Od tego czasu tereny dzierżawione przez koło nie uległy zmianie, zmieniła się tylko numeracja obwodów na numery 73 i 86.Dalszą znaczącą datą w historii koła jest rok 1973, w którym Lasy Państwowe przekazały naszemu kołu prowadzenie gospodarki łowieckiej w lasach. Przejęto wówczas od Nadleśnictwa Józefów urządzenia łowieckie i koło rozpoczęło samodzielne gospodarowanie na całości dzierżawionych obwodów.

 Dla myśliwychAkcję zasiedlania łowisk bażantem rozpoczęto w roku 1975, zakupiono i wypuszczono wtedy pierwszą partię 50 sztuk ośmiotygodniowych bażantów. Zasiedlanie bażantami kontynuowano przez szereg kolejnych lat.

W roku 1983 w 30-lecie koła podjęta została uchwała o przywróceniu dawnej nazwy koła "Rogacz", po 28 latach pełna nazwa koła to KŁ nr 28 "Rogacz" w Józefowie. Przez okres 50 lat koło gospodarowało na wydzierżawionym terenie, przyczyniając się do zwiększenia populacji zwierzyny łownej. Wzrost ilości zwierzyny niech zobrazuje zestawienie wykonania planu odstrzału zwierzyny z roku 1973 (najstarszy zachowany plan odstrzału zwierzyny w kole) i z roku 2002.

Zwierzyna 1973 2002
Jeleń - 14
Sarna 5 26
Dzik 1 8
Zając 158 42
Lis 1 28
Dzika kaczka 29 38

W roku jubileuszu 50-lecia koła z należytym szacunkiem i czcią wspominamy kolegów i towarzyszy wspólnych łowów, którzy odeszli do wieczności, są to: Franciszek Bojarski, Józef Krzeszowiec, Marian Potocki, Bronisław Senderek, Bronisław Podolak, Józef Naklicki, Piotr Martysz, Gustaw Krzaczek, Piotr Barański, Jan Litwin, Mieczysław Bernat, Józef Granda. Niech im knieja wiecznie szumi.

Obecnie koło nasze zrzesza 32 członków w tym 23 selekcjonerów zwierzyny płowej. Pracami koła kieruje zarząd w składzie: Waldemar Żelazko prezes, Stanisław Nieśpiał łowczy, Edward Łokaj sekretarz, Janusz Krzaczek skarbnik oraz Jerzy Malawski przew. Komisji Rewizyjnej. Gospodarujemy na dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 10158 ha, w tym pow. Leśnej 2705 ha, co stanowi 26% powierzchni trenu. Na terenie obwodów znajdują się urządzenia łowieckie w ilości: paśniki - 77, lizawki - 90, Budki dla kuropatw - 80, posypy - 5, gniazda dla kaczek - 20. Uprawiane są poletka łowieckie: żerowe, zaporowe, zgryzowe i produkcyjne o łącznej powierzchni 4,40 ha. Na dokarmianie zwierzyny w roku bieżącym zgromadzono około 40 ton karmy suchej , soczystej i treściwej.

W obwodzie 86 położonym w gminie Łukowa koło posiada zadrzewioną działkę, na której znajduje się domek myśliwski oraz zaplecze gospodarcze tj. piwnica i wiata do gromadzenia karmy i urządzeń łowieckich. Jest to też miejsce spotkań myśliwych po zakończonych polowaniach. W obwodzie 73 położonym w gminie Józefów koło posiada działkę, na której znajduje się główny magazyn przeznaczony do gromadzenia paszy dla zwierzyny. Jest to obszerny podpiwniczony budynek, który jest w stanie pomieścić całą karmę zgromadzoną na potrzeby koła. Obok magazynu znajduje się wiata z kominkiem - miejsce spotkań myśliwych. Obiekt ten znany jest w Józefowie, często korzystają z niego jego mieszkańcy i turyści.

Wszystkie prace na rzecz koła takie jak: produkcja paszy, uprawa poletek, dokarmianie zwierzyny, transport i inne czynności wykonują myśliwi społecznie.

W roku 2002 przepracowano (udokumentowano protokołami wykonanych czynności) 2424 godzin. Pieniądze wydawane są na rzeczy niezbędne takie jak: środki ochrony roślin, nawozy sztuczne oraz karmę, której nie możemy wyprodukować sami: buraki, korzonki buraczane oraz sól.

50 lat istnienia koła to okres sukcesów, ale i porażek. Do sukcesów koła należy zaliczyć wzrost populacji zwierzyny grubej, szczególnie jelenia i dzika, dobre zagospodarowanie łowisk, przyjazna atmosfera panująca wśród członków koła. Porażką natomiast jest to, że mimo wysiłków myśliwych, nie udało się utrzymać wysokich stanów zwierzyny drobnej, z jakich słynęło nasze koło w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wyjaśnienie tego problemu to temat na obszerny referat, możemy tylko powiedzieć, że przyczyną nie jest łowieckie użytkowanie tej zwierzyny. Ratunkiem dla zwierzyny drobnej w obecnej chwili jest zasilanie istniejących populacji osobnikami z hodowli, a jeszcze lepiej przesiedlanych z innych łowisk. Mankamentem tych zabiegów jest niestety ich wysoki koszt. Para zajęcy kosztuje 500 600 zł. Bażant i kuropatwa to wydatek około 20 zł za sztukę, do tego dochodzi koszt budowy woljlery adaptacyjnej. Skuteczność zasiedlania łowiska osiąga się wpuszczając setki sztuk zwierzyny. Koło nasze ma pomysły, jak przy minimalnych kosztach osiągnąć maksymalne efekty. Te minimalne koszty jednak również przekraczają możliwości finansowe naszego koła, ale myślimy, że z pomocą Św. Huberta oraz przychylnych naturze ludzi uda nam się to zrealizować.

Kwatera myśliwska Hamernia, tel. 084-6878011.


Informacja turystyczna

Pawilon Geoturystyczny

Pawilon Geoturystyczny
26-460 Józefów
ul. Kościuszki 37a
tel. 84 687 96 69